Zamówienia publiczne

23 lutego 2015

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na zakup samochodu osobowego w trybie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 Euro

23.02.2015

ogłoszenie o przetargu – treść

Sporządził: Barbara Szałtanowicz Zaakceptował: Piotr Jarocki

Wytworzył  Piotr Jarocki, wprowadziła Małgorzata Przebindowska

Ogłoszenie o przetargu na zakup samochodu osobowego
03.02.2015

1) W zwiazku z pytaniami przesłanymi przez zaproszonego Wykonawcę dotyczącymi treści Załącznika nr 1
WYKAZ BEZWZGLĘDNYCH WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
naniesione zostały  przez Zamawiającego zmiany w Załączniku nr1
2) Zamawiający dokonał również zmiany w treści Załącznika nr 4 Wzór Umowy

Zalacznik_nr_1_wymagania_2

Zalacznik_nr_4_wzor_umowy

Sporządził Piotr Jarocki

Wprowadził  Piotr Jarocki

 —

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NA ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO W TRYBIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO

28.01.2015

Dom Dziecka „Zakątek” zaprasza do złożenia oferty na zakup osobowego samochodu w trybie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000€.

Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do zaproszenia do złożenia oferty. Termin składania oferty upływa w dniu 20.02.2015

Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być zaparafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane.

Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów kontaktowych oraz zaadresowane na następujący adres Zamawiającego:

Dom Dziecka „Zakątek”

40-584 Katowice ul. Brynowska 70a

oraz opisane:

Oferta na dostawę osobowego samochodu dla potrzeb Domu Dziecka Zakątek”.

Nie otwierać przed dniem 20.02. 2015 r.”

Kompletna oferta powinna zawierać prawidłowo wypełnione załączniki 1-3.

Podstawowym kryterium którym będzie kierował się Zamawiający jest cena ofertowa brutto.

Załączniki :

Sporządził: Barbara Szałtanowicz Zaakceptował: Piotr Jarocki

Wytworzył  Piotr Jarocki, wprowadziła Małgorzata Przebindowska


Ogłoszenie o zakończonym przetargu

Dom Dziecka „Zakatek” w Katowicach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont mieszkania usamodzielnienia dla wychowanków Domu Dziecka „Zakatek” w budynku przy ul. 3 Maja 25/8 w Katowicach wpłynęły dwie oferty. Wybrana została oferta firmy:

PRU „REMŚLUS” s.c. ul. Kasprzaka 52/62 41-303 Dabrowa Górnicza

która spełnia warunki określone w SIWZ oraz oferowana kwota jest niższa od kwoty którą dysponujemy

Drugą ofertę złożyła firma „URBUD” E.Urban Usługi Remontowo Budowlane ul. Stanisława 6A 40-014 Katowice

która została uznana za odrzuconą ponieważ wykonawca został wykluczony z postępowania na podst. art. 24 ust. 2 pkt) 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Termin po którym może być podpisana umowa upływa 18.07.2010r.

Wytworzyła Barbara Szałtanowicz
Wprowadziła Małgorzata Przebindowska

.
Ogłoszenie o przetargu

Nr zamówienia: ZP/1/2010

Temat:

Remont mieszkania usamodzielnienia dla wychowanków Domu Dziecka „Zakątek” w budynku przy ul. 3 Maja 25/8 w Katowicach.

Dokumenty do pobrania:

SIWZ

Kosztorys

Instalacja wod-kan

Plik 1

Plik 2

Plik 3

Plik 4

Instalacja elektryczna

Plik 1

Plik 2

Plik 3

Plik 4

Plik 5

Plik 6

Plik 7

Plik 8

Instalacja wentylacji

Plik 1

Plik 2

Architektura

Plik 1

Plik 2

Plik 3

Plik 4

Plik 5

Plik 6

Plik 7

Plik 8

Plik 9

spec_wyk.pdf

 

Autor: Barbara Szałtanowicz

 

Małgorzata Przebindowska

BIP
© 2014 Dom Dziecka "ZAKĄTEK"