Status prawny jednostki

5 kwietnia 2019

Uchwała Nr XVII/341/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21.12.2011 w sprawie nadania Statut Domowi Dziecka „Zakątek” w Katowicach

§ 1

Dom Dziecka „Zakątek” z siedzibą w Katowicach przy ul. Brynowskiej 70a, zwany dalej „Domem” jest jednostką organizacyjną miasta Katowice prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

§ 2

Dom działa na podstawie:

  • Ustawy o finansach publicznych.
  • Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  • Aktów wykonawczych do w/w ustaw oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  • Niniejszego statutu.

§ 3

Siedzibą i obszarem działania Domu jest miasto Katowice.

§ 4

Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Rada Miasta Katowice i Prezydent Miasta Katowice w ramach posiadanych kompetencji.

§ 5

  1. Dom realizuje zadania własne miasta na prawach powiatu w zakresie prowadzenia usług o określonym standardzie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o zasięgu ponadgimnazjalnym.
  2. Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieci oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb.

§ 6

Domem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia Prezydent Miasta Katowice.

§ 7

Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Katowice w ramach czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest odrębne pełnomocnictwo.

§ 8

Dyrektor jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w Domu pracowników i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 9

Organizację pracy Domu , zakres i sposób realizacji zadań określa regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora.

§ 10

Dom pokrywa wydatki bezpośrednio z budżetu Urzędu Miasta Katowice, a dochody  odprowadza na rachunek dochodów budżetu Miasta Katowice.

§ 11

Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków zatwierdzony przez dyrektora.

§ 12

Dom prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych i dysponuje samodzielnym rachunkiem bankowym.

§ 13

  1. Statut nadaje Rada Miasta Katowice w formie uchwały.
  2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 14

Statut wchodzi w życie z dniem nadania, z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2012 r.

Wytworzył i wprowadził informację Piotr Jarocki

BIP
© 2014 Dom Dziecka "ZAKĄTEK"