Rejestry, ewidencje, archiwa

11 grudnia 2014

Rejestry:

 • Rejestr zatrudnionych pracowników,

 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych dyrektora,

 • Rejestr skarg i wniosków,

 • Rejestr absencji chorobowych pracowników,

 • Rejestr wydawanych zaświadczeń pracownikom,

 • Księga druków ścisłego zarachowania,

 • Rejestr uzyskiwanych stopni awansu zawodowego nauczycieli,

 • Rejestr wypadków przy pracy,

 • Rejestr wypadków wychowanków,

 • Rejestr zamówień publicznych,

 • Rejestr znaczków biletów MZK,

 • Księga kancelaryjna. 

Ewidencje:

 • Zatrudnionych – akta osobowe pracowników,

 • Karty ewidencji rocznej i miesięcznej czasu pracy,

 • Świadectw pracy,

 • Zatrudniania i zwalniania pracowników,

 • Urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych,

 • Wynagrodzeń,

 • Przeszeregowań,

 • Nagród jubileuszowych,

 • Sprawozdań,

 • Meldunków,

 • Legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników,

 • Legitymacji ubezpieczeniowych dla członków rodzin,

 • Delegacji,

 • Samokształcenia, dokształcania. 

Archiwum

Archiwum placówki podzielone jest na działy: pedagogiczne (dot. wychowanków) księgowość i płace oraz kadry. Placówka posiada księgę kontroli zewnętrznej dostępną w sekretariacie. Wszystkie dokumenty przechowywane i rejestrowane są zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Archiwum placówki ma status archiwum zakładowego.
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub starająca się o wydanie duplikatu dokumentów składa podanie osobiście w placówce lub prośbę przesyła pocztą. Osoba zainteresowana otrzymuje odpowiedź na piśmie.

Informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, można uzyskać w siedzibie placówki na pisemny wniosek złożony do dyrektora Domu Dziecka „Zakątek”.

Ograniczenie lub odmowa udostępnienia informacji publicznej w całości lub jego części może wynikać z ustawy:

 • o ochronie danych osobowych,

 • o ochronie informacji niejawnych,

 • ordynacja podatkowa”,

 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub stanowiącą tajemnicę placówki. 

Odmowa udzielenia informacji następuje w drodze decyzji wydanej przez dyrektora Domu Dziecka „Zakątek” w Katowicach.

Wytworzył informację Piotr Jarocki
Wprowadziła informację Małgorzata Przebindowska

BIP
© 2014 Dom Dziecka "ZAKĄTEK"