Przedmiot działania

11 grudnia 2014

19-04-2006

Adresaci działań:

Dom Dziecka „Zakątek” jest wielofunkcyjną placówką o;piekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjno-interwencyjnego. Przeznaczony jest dla 60 dzieci i młodzieży od lat 3 do czasu uzyskania pełnoletności lub po uzyskaniu pełnoletności, do czasu ukończenia szkoły, w której się uczą.

CELE I ZADANIA DOMU DZIECKA:
Celem Domu jest zapewnienie dzieciom całodobowej opieki oraz wychowania, a także podejmowanie wszechstronnych działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny własnej lub umieszczenie go w zastępczej formie wychowania rodzinnego lub odpowiedniej placówce, a w razie braku takiej możliwości, usamodzielnienie. Dom prowadzi całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzinę dziecka.
Dom zapewnia dzieciom :

W działaniach interwencyjnych:

a)     doraźną opiekę na czas trwania sytuacji kryzysowej;

b)    dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

c)     opiekę i wychowanie do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie adopcyjnej albo zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego albo socjalizacyjnego;

d)    dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedniej do zaburzeń i odchyleń rozwojowych lub specyficznych trudności w uczeniu się.

W działaniach socjalizacyjnych:

a)     zapewnia dziecku opiekę całodobową i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby;

b)    zapewnia zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym – odpowiednią  rehabilitację i zajęcia specjalistyczne;

c)     zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych;

d)    podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej;

e)     pracuje z rodziną dziecka;

f)      organizuje dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku, grupy usamodzielniające oraz kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi.

Zadania w zakresie potrzeb bytowych, zgodnie ze standardem usług obejmują zapewnienie dzieciom przebywającym w Domu:

1)    miejsce zamieszkania,

2)    wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych;

3)    dostęp do opieki zdrowotnej;

4)    dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych;

5)    wyposażenie w:

a)     odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb,

b)    zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,

c)     środki higieny osobistej;

6)    zaopatrzenie w:

a)     leki,

b)    podręczniki i przybory szkolne;

7)    kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której wysokość, nie niższą niż 0,5 % i nie wyższą niż 5 % kwoty, o której mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

8)    dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów;

9)    dostęp do nauki, która odbywa się:

a)     w szkołach poza placówką opiekuńczo – wychowawczą ,

b)    na terenie placówki opiekuńczo – wychowawczej ,

c)     w systemie nauczania indywidualnego;

10)    pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych, oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych;

11)    uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych;

12)    opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka opiekuńczo – wychowawcza;

13)    pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza Domem.

Wytworzył informację Piotr Jarocki
Wprowadziła informację Małgorzata Przebindowska

BIP
© 2014 Dom Dziecka "ZAKĄTEK"