Kontrole

20 stycznia 2020

Kontrole przeprowadzone w Domu Dziecka „Zakątek”
przez instytucje zewnętrzne w 2019 r.

Kontrolujący Data Zakres i rodzaj kontroli Zalecenia
Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Rodzinny i Polityki Społecznej 06.03.2019 Kontrola doraźna. W toku
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Katowice 28.03.2019 Pobór próbek wody ciepłej do badań w kierunku Legionelli. Czyszczenie instalacji wodnej celem usunięcia Legionelli- wykonano
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Katowice 16.05.2019 Pobór próbek wody ciepłej do badań w kierunku Legionelli. Czyszczenie instalacji wodnej celem usunięcia Legionelli- wykonano
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny 06.06.2019 Kontrola sanitarna – blok żywienia. Brak uwag.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Katowice 11.07.2019 Pobór próbek wody ciepłej do badań w kierunku Legionelli. Czyszczenie instalacji wodnej celem usunięcia Legionelli- wykonano

Kontrole przeprowadzone w Domu Dziecka „Zakątek”
przez instytucje zewnętrzne w 2018 r.

Kontrolujący Data Zakres i rodzaj kontroli Zalecenia
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 25.05.2018 Stan techniczny obiektu, stan sanitarno-higieniczny Brak uwag

Kontrole przeprowadzone w Domu Dziecka „Zakątek”
przez instytucje zewnętrzne w 2017 r.

Kontrolujący Data Zakres i rodzaj kontroli Zalecenia
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 13.04.2017 Kontrola płatnika składek Wydano 10 zaleceń,
wszystkie zrealizowano.
Urząd Miasta Katowice
Wydział Polityki Społecznej
02.06.2017 Ocena prawidłowości realizacji placówki opiekuńczo-wychowawczej Wydano 18 zaleceń,
wszystkie zrealizowano.
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 11.07.2017 Kontrola sanitarna bloku żywienia z wykorzystaniem arkusza oceny zakładu żywienia Bez uwag
Prezydent Miasta Katowice 29.09.2017 Gospodarka taborem samochodowym w wybranych jednostkach organizacyjnych miasta Katowice Wydano 1 zalecenie,
które zrealizowano.
Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
19.12.2017 Nadzór merytoryczny.  – warunki i standardy. Kontrola doraźna. W toku

Kontrole przeprowadzone w Domu Dziecka „Zakątek”
przez instytucje zewnętrzne w 2016 r.

Kontrolujący Data Zakres i rodzaj kontroli  Zalecenia
Śl. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  

11.01.2016

Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń i decyzji z 2015r.  Bez uwag
Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  

13.01.2016

Sprawdzenie spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w dwóch mieszkaniach usamodzielnienia  Spełnia wymagania higieniczne
Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  

21.01.2016

Kontrola stwierdzająca stan przygotowania obiektu do rozpoczęcia działalności –  dwa mieszkania usamodzielnione  Spełnia wymagania
Wydział Audytu i Kontroli Urząd Miasta Katowice 14.04-16.05.   2016 Kontrola problemowa. Realizacja planu dochodów i wydatków za 2015r. Wydano 26 zaleceń, wszystkie zrealizowano
Wydział Polityki Społecznej Urząd Miasta Katowice  20.05 , 27.05.2016

 

7.06. -10.06.2016

Kontrola problemowa w zakresie wniesionej skargi pracownika  na niewłaściwe działania dyrektora

dodatkowe czynności kontrolne

Wydano 5 zaleceń,
wszystkie zrealizowano
ŚL. Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej 22.06 -23.06. 2016,

27.06

Kontrola w trybie zwykłym, problemowa- w zakresie sprawdzenia warunków lokalowych w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie zezwolenia na zwiększenie liczby dzieci na podst.art.230 ust.2 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  Udzielono zgody
Wydział Polityki Społecznej Urząd Miasta Katowice 10.08, 12.08.2016 Kontrola problemowa w zakresie nieprawidłowości na niewłaściwe działania dyrektora  zgłoszonych przez pracownika Wydano 3 zalecenia, wszystkie zrealizowano
Wydział Polityki Społecznej Urząd Miasta Katowice 17.10-21.10.     2016 Kontrola zarządcza, planowa, okresowa- Sprawy organizacyjno-kadrowe Wydano 4 zalecenia, wszystkie zrealizowano
Śl. Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej 14.11.- 18.11. 2016 Kontrola doraźna w zakresie zbadania sytuacji wychowanki, stosowanych metod wychowawczych, sposobu spędzania czasu wolnego, przestrzegania praw dziecka w związku ze skargą Bez uwag, zarzuty bezzasadne

Kontrole przeprowadzone w Domu Dziecka „Zakątek” w Katowicach przez instytucje zewnętrzne w 2015 roku.

kontrolujący Data Zakres i rodzaj kontroli zalecenia
Śl.Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 16.01.2015 Kontrola wykonania decyzji z dnia 10.12.2014r.-Decyzja wykonana w całosci brak
ŚL.Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 9.12.2015 Kontrola bloku żywienia Bez uwag
Ośrodek Badań Kontroli Środowiska Sp.z o.o.  Katowice 17.12.2015 Badanie wody do spożycia w Mieszkaniach Usamodzielnienia: 1) ul.Chopina

2) ul. 3 Maja

Woda nadaje się do spożycia

 

Bez uwag

Ośrodek Badań Kontroli Środowiska Sp.z o.o.  Katowice .12.2016 Badanie wody do spożycia oraz ciepłej wody pod kątem Legionelli.Woda  nadaje się do spożycia.

Badanie wody ciepłej wykazało przekroczenie normy

  czyszczenie instalacji wodnej celem usunięcia Legionelli- wykonano

Wytworzył: Piotr Jarocki

Opublikował: Piotr Pawlak

Kontrole przeprowadzone w Domu Dziecka „Zakątek” w Katowicach przez instytucje zewnętrzne w 2015 roku.

wytworzył Piotr Jarocki

opublikował Piotr Pawlak

Kontrolujący Data Zakres przedmiotowy Oceniane dokumenty Zalecenia
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektora Sanitarnego 01.04.2015 Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń 1,2,3,4, decyzji Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 10.12.2014 r. znak NS – HP.9020.29.2014. Dokumentacja związana z oceną ryzyka zawodowego opracowana w 2015 r. na stanowisku konserwator, rejestr prac i rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 zagrożenia, instrukcja postępowania w razie narażania na szkodliwy czynnik biologiczny zakwalifikowany do 3 grupy zagrożenia, instrukcja stanowiskowa uwzględniająca informacje z kart charakterystyki stosowanych mieszanin chemicznych dla stanowiska kucharz/pomoc kuchenna. Brak

Kontrole przeprowadzone w Domu Dziecka „Zakątek” w Katowicach przez instytucje zewnętrzne w 2014r.

wytworzył Piotr Jarocki
wprowadziła Małgorzata Przebindowska

23.01.

2014r.

Śląski Państwowy Inspektor Sanitarny

Katowice

Kontrola sprawdzająca dot.stanu sanitarno-higienicznego sufitu w pokoju mieszk.nr 6 na II p. oraz doprowadzenie sufitu i ścian w pomieszczeniu sanitarnym na II p

Bez zastrzeżeń

23.01-24.01

2014

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Katowice

Cena stanu sanitarnego w placówce

Zalecenia do wykonania w terminie do 31.12.2014r.

Marzec-maj 2014r.

PricewaterhouseCoopers Sp.z o.o.

Z siedzibą w Warszawie

Badanie sprawozdania finansowego jednostki za 2013r

Nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń

21.07-8.09. 2014r.

Wydział Audytu i Kontroli

Urząd Miasta Katowice

Prowadzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej

Wydano zalecenia – realizowane

12.11.

2014r.

Wydział Polityki Społecznej

Urząd Miasta Katowice

Sprawy organizacyjno-kadrowe

Wydano 3 zalecenia – wykonano

25.11.

2014

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Katowice

W trakcie kontroli oceniano:

-zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy dla wszystkich pracowników, zaświadczenia z odbytych szkoleń w zakresie BHP dla wszystkich pracowników,

-dokumentację zwiazaną z oceną ryzyka zawodowego opracowaną w 2003r i 2007r.,

-karty charakterystyki stosowanych mieszanin chemicznych

Terminy usunięcia nieprawidłowości do 31.03.2015

i 31.12.2015

Kontrole przeprowadzone w Domu Dziecka „Zakątek” w Katowicach przez instytucje zewnętrzne w 2013r.

wytworzył Piotr Jarocki
wprowadziła Małgorzata Przebindowska

8.05 -22.08

z przerwami

Wydział Polityki Społecznej

Urząd Miasta Katowice

1) Prowadzenie dzienników zajęć zgodnie z przepisami (rekontrola)

2) Dokonywanie zakupów żywności w sposób racjonalny( ryzyko

przekroczenia stawki żywieniowej, zbyt duże zapasy, rozbieżności

między wydaną ilością posiłków, a stanem dzieci w placówce

Wydano 3 zalecenia, które zrealizowano

Maj .2013r.

PricewaterhouseCoopers Sp.z.o.

Z siedzibą w Warszawie

Badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 1.01 –

31.12.2012

Bez zastrzeżeń

12.08.

2013r.

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy

Rejonowy Zakład Katowice

Okresowa kontrola przewodów kominowych, wentylacyjnych

Bez uwag

27.08.

2013

Wydział Audytu i Kontroli

Urząd Miasta Katowice

1) kontrola środków pieniężnych w kasie

2) Gospodarka kasowa za I półrocze 2013r.

Wydano 4 zalecenia, które wykonano

5.11 i

7.11.

2013

Wydział Audytu i Kontroli

Urząd Miasta Katowice

Ocena standardu usług świadczonych w placówce w zakresie wydanych zaleceń pokontrolnych określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity-Dz.U. Z 2013r. Poz.135 z późn. zm.) oraz

Rozporz. Ministra Pracy i Polit. Społecznej z dn.22.12.2011r.

w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz.1720)

Zalecenia wykonał Miejski

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Katowicach zobowiązany

do kompletowania niezbędnej

dokumentacji

18.11.

2013

Ślaski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

Kontrola bloku żywienia

Zalecenia żywieniowe wprowadza się na bieżąco

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE

za II półrocze 2008r.

wytworzył Piotr Jarocki
wprowadziła Małgorzata Przebindowska

Lp.

Organ kontrolujący

Data kontroli

Temat kontroli

Wyniki kontroli

Termin realizacji zaleceń

Informacja dotycząca wykonania zaleceń

Termin realizacji zaleceń

1.

Urząd Miasta

Katowice

Wydział Polityki Społecznej

31.10.08-

26.11.08

(z przerwami)

-kontrola 5%dochodów i wydatków

-gospodarka pieniężna i rozrachunki,

-gromadzenie i rozdysponowanie środków

Publicznych pod wzgl. legalności, celowości

I gospodarności, kompletność i rzetelność dokumentacji,

-terminowość płatności,

-stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych

-przestrzegać terminowości dokonywanych płatności,

-występowanie do MOPS w celu egzekucji komorniczej dochodzonych należności,

-prowadzenie dokumentacji przy fakturach odstępujących od stosowania ustawy PZP.

-zapoznanie i potwierdzenie przez pracowników Instrukcji kontroli finansowej

10.01.2009

Na bieżąco

Zalecenia wykonano w XII

2008r.

Na bieżąco

wykonano

Realizuje się

XII 2008

Realizuje się

Do 7.01.2009

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE

za I półrocze 2008r.

wytworzył Piotr Jarocki
wprowadziła Małgorzata Przebindowska

Lp.

Organ kontrolujący

Data kontroli

Temat kontroli

Wyniki kontroli

Termin realizacji zaleceń

Informacja dotycząca wykonania zaleceń

Termin realizacji zaleceń

1.

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Katowice

18.01.2008

Rekontrola zaleceń

dot.ryzyka zawod.

dot. doprowadzenia do prawidłowego stanu techn-sanit. węzła sanit.II p.

pokoje mieszk.II i III grupy

Decyzje wykonane w

całości

bez zastrzeżeń

2.

Kuratorium Oświaty Katowice

20.02.2008

Kontrola warunków pracy przed wydaniem opinii w/s likwidacji szkoły

brak protokołu

3.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Katowice

1.04.08 – 11.04.08

Rekontrola zaleceń

zalecenia wykonano

4.

Państwowa Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna

Katowice

5.06.2008

pobranie próbek wody ciepłej do badań laboratoryjnych

w kierunku bakterii Legionella

spełniały wymagania

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE ZA OKRES II Półrocza  2007 R.

wytworzył Piotr Jarocki
wprowadziła Małgorzata Przebindowska

Lp.

Organ kontrolujący

 

 

Ilość kontroli

Wyniki kontroli

Termin

Do realizacji

zaleceń

Informacja

na temat

wykonanych zaleceń

Termin

Zrealizowania

Zaleceń

Pokontrolnych

1.

Państw. Powiatowy

Inspektor Sanitarny

  

        1                 

uzupełnić dokumentację GHP i GMP

o brakujące procedury, sporządzić spis

niebezpiecznych preparatów chemicznych, doprowadzić do wymaganego stanu techn.ściany i sufity w kuchni, obieralni jarzyn, w grupach wychowanek II i III.,ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe na stanowiskach związanych ze szkodliwym działaniem czynników biologicznych i chemicznych

 30.08.07

 

 

 

 

 

31.12.2007

 

wykonano

 

 

 

 

 

wykonano

27.08.2007

 

 

 

 

 

31.12.2007

 

2.

Komenda Miejska

Straży Pożarnej

 

       1

 

bez uwag

 

     

 

     

 

       

3.

Śl. Urząd Wojewódzki

        1

Określić w Projekcie Programu Naprawczego terminy realizacji poszczególnych standardów-zmniejszenia liczby miejsc, podjąć działania zmniejszające liczbę wychowanków, utworzyć pokój gościnny, pokoje do wypoczynku dzieci zwiększyć obsadę wychowawców

lokal wyborczy przenieść poza placówkę ,

 

niezwłocznie

 

 

zgodnie z Proj.

Naprawczym

 

od XI 2007r.

wykonano

 

 

 

 

 

pismo do Wojewody o uchylenie pkt.

31.12.2007

 

 

realizacja do

31.12.2010

4.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura

Katowice

 

       1

dostosowanie standardów usług bytowych do wymaganych rozporządzeniem MPS,

podjęcie działań, aby pod opieką 1 wychowawcy  nie było więcej niż 10 dzieci, opracowywanie indywidualnych planów pracy z dzieckiem przez wszystkie zobowiązane osoby, przedkładanie sądowi  do zaopiniowania wniosków zespołu dot.

powrotu dziecka do rodziny, egzekwowanie oświadczeń o niekaralności   od osób świadczących wolontariat, zwiększenie skuteczności egzekwowania należności za pobyt dziecka w placówce.

sukcesywnie

do 31.12.2010

 

 

podjąć działania

sukcesywnie

 

 

 

wdrożono

 

realizuje się

 

realizuje się

 

realizuje się

sukcesywnie

 

 

 

w realizacji od 

18.10.2007

      

 

      „

 

       „

5.

Państw. Powiatowy

Inspektor Sanitarny

 

 

      2

Rekontrola zaleceń.

Nie wydano zaleceń

 

    

 

    

 

    

6.

Urząd Miasta

Wydział Organizacyjny

 

       1

Wyodrębnić w menu podmiotowym Biuletynu Informacji Publicznej część praca

20.11.07

zrealizowano

20.11.2007r.

7.

Urząd Miasta

Wydz.Spraw Obywat.

 

       1

Nie stwierdzono nieprawidłowości

 

   

 

   

 

 

       

8.

Urząd Miasta

Wydział Edukacji

      

       1

Nie stwierdzono nieprawidłowości

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE ZA OKRES I PÓŁROCZA  2007r.

 wytworzył Piotr Jarocki
wprowadziła Małgorzata Przebindowska

Lp.

Organ kontrolujący

(bez kontroli WBN i K oraz

Innych Wydziałów UM) 

 

Ilość kontroli

Wyniki kontroli

(zalecenia pokontrolne)

Termin

Do realizacji

Zaleceń

Informacja na temat

Wykonanych zaleceń

Termin

Zrealizowania

Zaleceń

Pokontrolnych

1.

Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej Katowice

1

-opracować sposoby pracy indywid.i grupow.

z wychowankami,

-opracować pisemne procedury postępowania w placówce,

-dokonywać oceny planów pracy

30.06.

2007r.

Wykonano,

Na bieżąco w realizacji

30-06-2007r.

2.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny K-ce

1

boisko doprowadzone do prawidłowego stanu

technicznego

brak

zaleceń

3.

UM Wydz.Budżetu Nadzoru

i Kontroli Katowice

1

-podjęcie skutecznych działań zapobiegających

ucieczkom wychowanek

-zorganizować ewidencję

wydatków ponoszonych

w konsekwencji ucieczek

30.04.

2007r.

Zrealizowano,

Na bieżąco ewidencjonuje się

 

30-04-2007r.

4.

UM Wydział Organizacyjny

1

-udzielanie pracownikom  urlopów zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy(art.161,

art.168)

do realizacji

na bieżąco

dyrektor w poroz.

ze Związkami Zaw.wydał zarzą-

dzenie dot.wykorzysty-

wania urlopów

na bieżąco

 

 

 

 

 

5.

Śląski Urząd Wojewódzki

Wydz.Polit.Społecznej

1

Regulamin organizacyjny nie zatwierdzony przez Prezydenta, brak określenia liczby miejsc w placówce

 

30-06-2007r.

Wykonano

30-06-2007r.

6.

Sąd Rejonowy w Katowicach

1

Brak zastrzeżeń do funkcjonowania placówki

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE

ZA ROK 2006r.

 

Lp.

Organ kontrolujący

Data kontroli

Temat kontroli

Wyniki kontroli

Termin realizacji zaleceń

Informacja dotycząca  wykonania zaleceń

Termin zrealizowania

zaleceń

    1.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny K-c

30.01.

2006

Ocena stanu

sanitarnego

bez uwag

_

_

_

 

 

    2.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny K-c

        01.02.

        2006

Kontrola placu zabaw po przebudowie

Urządzenia zabawowe posiadają certyfikaty

_

bez uwag

_

    3.

Straż Miejska Katowice

        03.02.

        2006

Stan drogi ewakuacyjnej,

odśnieżenie dachu

budynku

 bez zastrzeżeń

_

_

_

    4.

Powiatowy Inspektorat

Nadzoru Budowlanego

11.08

2006

kontrola książki

obiektu budowlanego

uzupełnić brakujące protokoły badań

techn. oraz  wpisy w książce

obiektu budowl.

do września

2006r.

wykonano

 

do września

2006

5.

Powiatowy Inspektorat

Nadzoru Budowlanego

8.11.

2006

pokontrolna,

książka obiektu

budowlanego

zalecenia

zrealizowane

_

_

_

6.

Urząd Miasta Katowice

Wydział Spraw Obywatelskich

16.10.

2006

5% dochodów i

wydatków w placówce, gospodarka pienię

nie stwierdzono

nieprawidłowo-

ści w działaniu

placówki

_

_

_

 

7.

Miejski  Ośrodek

Pomocy Społecznej

Katowice

16.10.06-

18.10.06

Prowadzenie akt

osobowych,

prowadzenie akt dot. pobytu

wychowanka

Uporządkować akta osobowe

pracowników,

uporządkować chronologicznie

dokumenty wychowanków

u pracownika socjalnego

30 dni

tj.do 4.01.2007r.

wykonano

pismo o wykonaniu zaleceń  z dnia

03.01.2007r

DDz.PJ.0911/1/07

8.

Urząd Miasta

Wydział Organizacyjny

26.10.06-

3.11.06

dokumentacja dot.

gospodarowaniem

nieruchomością

Założyć książkę

obiektu budowlanego dla budynku  gospodarczego,

zweryfikować  zapisy instrukcji

bezpieczeństwa pożarowego

do

5.01.2007r.

wykonano

pismo

o wykonaniu

zaleceń

z dnia 4.01.2007r.

DDz.PJ.0911/2/07

9.

Urząd Miasta

Wydział Edukacji

13.12.

2006

5% dochodów i wydatków za 2006

dot.szkół przy

Domu  Dziecka

(SP nr 49 i Gimn.

nr 33)

uchybień

nie

stwierdzono

_

_

_

10.

Kuratorium Oświaty,

Wydział Edukacji  UM

Policja     (trójki)

8.12.06

Stan bezpieczeństwa

uczniów w szkole

-pogadanka

bez uwag

_

_

_

 

            Dokumenty źródłowe:  protokoły z kontroli oraz pisma – odpowiedzi  o wykonaniu zaleceń pokontrolnych, książka kontroli

            Data sporządzenia:   06.08.2007r.

Sporządził:   Małgorzata Przebindowska                             Zatwierdził:  dyrektor Piotr Jarocki

KONTROLE ZEWNĘTRZNE

W POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM NR 2 W KATOWICACH – 2005 r.

wytworzył Piotr Jarocki
wprowadziła Małgorzata Przebindowska

Lp.

Kontrolujący

Data

Wyniki kontroli

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych- Chorzów

Od 8.11.2004- 4.02.2005r.

Kontrola Pogotowia Opiekuńczego Nr 2 przez inspektorów ZUS Oddz.Chorzów (Wydział Kontroli Płatników Składek) objęła lata 1999-2004

Przedmiot kontroli dotyczył m.in.:

-zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

-prawidłowości i rzetelności obliczania , potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania jest zobowiązany ZUS

-ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, świadczeń finansowych z budżetu państwa oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie tych świadczeń i dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

-prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalno- rentowe

-wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych

Wyniki kontroli:

Konta Pogotowia nie wykazują zaległości z tytułu należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz FP i FGŚP

2.

Państwowa Inspekcja Pracy- Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

3.02.2005r. i 7.02.2005r.

Sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień

z 2003 r. i 2004 r.- wszystkie zostały wykonane

3.

Sąd Okręgowy w Katowicach

12.04.2005r.

Kontrola wykazała, iż placówka funkcjonuje prawidłowo.

Brak jakichkolwiek uwag co do pracy personelu.

4.

Urząd Miasta w Katowicach

31.05- 24.06.2005r.

Kompleksowa kontrola finansowa za 2004 r.

Zalecenia:

1.Doprowadzić do uregulowania sytuacji prawnej działki na terenie, której znajduje się boisko szkolne.

2.Przywoływać obowiązującą podstawę prawną przy rozkładaniu na raty należności z tytułu pobytu wychowanek w Pogotowiu- Uchwałę nr XXX/614/04 Rady Miasta Katowice z dnia 27 września 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta Katowice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

3.Egzekwować bieżącą spłatę należności rozłożonych na raty zgodnie z wydanymi decyzjami.

4.Stosować prawidłowe stawki amortyzacyjne oraz właściwą podstawę do dokonywania odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( zał. nr 1Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych) – Dz. U. z 200 r. Nr 14 po. 176.

5.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

29.06.2005r.

Prawidłowo prowadzona dokumentacja sanitarna.

Próby żywności przechowywane prawidłowo.

Brak aktualnego wyniku badania wody oraz umowy z zakładem przeprowadzającym dezynsekcję i dezaktyzację.

6.

Urząd Miasta Wydział Spraw Obywatelskich

29.09.2005r.

Zakresem kontroli objęto następujące zagadnienia:

 • kontrolę co najmniej 5% dochodów i wydatków,

 • realizację planu dochodów i wydatków, wykonanie wydatków za 9 mies. w stosunku do planu w poszczególnych paragrafach,

 • gospodarkę pieniężną i rozrachunki,

 • czy gromadzenie i rozdysponowanie środków publicznych jest pod względem legalności, celowości i gospodarności,

 • kompletność i rzetelność prowadzonej dokumentacji,

 • wgląd do protokołów kontroli funkcjonalnej dyrektora jednostki w celu sprawdzenia przestrzegania procedur kontroli przez jednostkę,

 • sprawdzenie terminowości dokonywanych płatności i egzekwowanych należności,

 • stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych,

 • wgląd do przeprowadzonych w jednostce kontroli zewnętrznych i i wykonanych ewentualnych zaleceń.

Wyniki kontroli

Zasadność dokonywanych zakupów towarów i usług zaspokajających bieżące potrzeby nie budzi zastrzeżeń.

Dokonywane płatności i należności egzekwowane są terminowo. Kontrola dokumentów finansowo- księgowych wykazała przestrzeganie procedur kontroli funkcjonalnej w jednostce.Zaleca się jedynie uzupełnienie o stosowne podpisy i pieczątki faktur z ostatniego miesiąca do czasu objętego kontrolą oraz dokonania aktualizacji przepisów prawnych umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej.

7.

Urząd Miasta

Wydział organizacyjny

3.10 – 5.10.2005r.

Kontrola dotyczyła:

Przestrzegania postanowień zarządzenia Nr 93/2002 Prezydenta Katowic z dnia 3.04.2002r.( z późn. zm.) w sprawie przyjmowania i rozpatrywania petycji, skarg i wniosków w Pogotowiu opiekuńczym Nr 2

Wyniki kontroli:

 1. Polecono opracować zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w jednostce na podstawie działu VIII ustawy z dnia 14.06.1960- Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. z 2002t. Nr 5, poz. 46)

 2. Dostosować godziny przyjęć stron w ramach skarg i wniosków do zapisów art.253 § 3 KPA oraz dokonać ich ujednolicenia w dokumentach placówki

 3. Opracować wzór protokołu przyjęcia skargi/ wniosku wniesionej/ go ustnie odpowiadającego wymogom formalnym wynikającym z § 6 wyżej cytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów.

8.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

28.10 – 18.11.2005r.

Przedmiot kontroli:

Uzupełnienie do ustaleń kontroli w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania potrącenia i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS.

Wynik kontroli:

Kontrola stwierdziła drobne nieścisłości ujęte w zestawieniu różnic.

  

KONTROLE ZEWNĘTRZNE
W POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM NR 2 W KATOWICACH – 2004 r.

wytworzył Piotr Jarocki
wprowadziła Małgorzata Przebindowska

Lp.

Kontrolujący

Data

Wyniki kontroli

1.

Sędzia Sądu Rejonowego – Katowice

16.01.2004 r.

bez uwag

2.

UM Katowice Wydział Organizacyjny

08 – 19.04.2004 r.

bez zastrzeżeń

3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny-Katowice

28.04.2004 r.

– uszkodzona obudowa piaskownicy,
– nierówna nawierzchnia boiska,
– uszkodzona obudowa brodzików- II p. Łazienki,
– brudne ściany i sufit II p. łazienki

4.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Katowice

06.05.2004 r.

pion żywienia – bez uwag

5.

UM Katowice Wydział Spraw Obywatelskich

28.06.2004 r.

bez zastrzeżeń – nadzór nad realizacją dochodów i wydatków

6.

ZUS Chorzów

od 08.11.2004 r. do 04.02.2005 r.

Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zofia Gaida nr legitymacji służbowej 12040, na podstawie upoważnienia nr 060000-0950-1829/2004 z dnia 4.11.2004 r.
Ponadto w czynnościach kontrolnych uczestniczył inspektor Robert Olejko działający na podstawie upoważnienia nr NKS/060000/0950/UCK/32/2004 do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych u płatnika składek prowadzonych przez inspektora kontroli ZUS.
Kontrolę przeprowadzono w okresie 08.11.2004 r. do 04.02.2005 r. z przerwą w dniach od 24.12.2004 r. do 27.12.2004 r., od 30.12.2004 r. do 31.12.2004 r. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli doręczono w dniu 08.11.2004 r. Dyrektorowi Pogotowia Opiekuńczego Nr 2 Panu Piotrowi Jarockiemu.
Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 4 w dniu 08.11.2004 r.
W dniach 01.12.2004 r. , 7.12.2004 r., 07.01.2005 r. , 31.01.2005 r. dokonano wpisu w książce kontroli o przedłużeniu postępowania kontrolnego. Zawiadomienie o przedłużeniu postępowania kontrolnego do dnia 28.01.2005 r. przesłano pocztą na adres płatnika składek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru dnia 21.01.2005 r.

Zakres kontroli

1. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład.

3. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, świadczeń finansowanych z budżetu państwa oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

4. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalno – rentowe.

5. Wystawianie zaświadczeń i zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

W dniu 04.02.2005 r. dokonano wypisu z książki kontroli. W pozycji dotyczącej zaleceń pokontrolnych dokonano zapisu, iż zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

7.

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy

09.11.2004 r.

Decyzje zalecone w sierpniu 2004 r. zostały wykonane

KONTROLE ZEWNĘTRZNE
W POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM NR 2 W KATOWICACH – 2003 r.

 wytworzył Piotr Jarocki
wprowadziła Małgorzata Przebindowska

Lp.

Kontrolujący

Data

Zakres kontroli

Uwagi – zalecenia

1.

UM Wydział

Organizacyjny

Katowice

11-12.03.03 r.

Przestrzeganie postanowień Zarządzenia Nr 302/2000 Prezydenta Katowic z dn.7.12.2000 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków między- gminnych w jednostkach organizacyjnych.

W Pogotowiu Opiekuńczym Nr 2 obowiązuje system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt. Stosuje się numerację wg II stopnia klasyfikacji. Należy stosować cztero cyfrowe hasła. Brak oznaczeń kategorii archiwalnej na teczkach.

Przechowywanie spisu spraw we właściwych teczkach po zakończeniu roku.

2.

Państwowy

Powiatowy

Inspektorat

Sanitarny Katowice

18.03.2003 r.

Budynek Pogotowia i szkół przy Pogotowiu.

Część sanitariatów i naczyń stołowych niedokładnie umyta.

Ubytki farby w windzie do transportu posiłków.

Brak częściowej segregacji artykułów spożywczych w magazynie spożywczym.

3.

UM Wydział Edukacji Katowice

30.06.2003 r.

Problemowa w zakresie wyjazdu uczniów

na zieloną szkołę „.

 

Bez uwag

4.

Państwowa Inspekcja Pracy Katowice

20,25.08.2003 r.

Kompleksowa kontrola

Wyposażyć szatnię pracowników kuchni w miejsca siedzące. Udokumentować ocenę ryzyka zawodowego dla pracowników : kucharz, kierowca, sprzątaczka.

Oznakować obciążenie regałów w magazynie żywnościowym. Określenie w regulaminie pracy godziny rozpoczęcia i zakończenia pory nocnej. Udzielenie pracownikom dnia wolnego za pracę w niedzielę. Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego najpóźniej do I kwartału następnego roku kalendarzowego. Zamieszczenie dat przy podpisach pracowników na umowach, świadectwach pracy i zaświadczeniach bhp.

5.

UM Wydział Spraw Obywatelskich Katowice

4.11.2003 r.

Sprawowanie nadzoru nad realizacją dochodów i wydatków oraz przestrzeganie procedur kontroli finansowej.

 

 

Bez uwag

KONTROLE WEWNĘTRZNE – 2003 r.

 wytworzył Piotr Jarocki
wprowadziła Małgorzata Przebindowska

L.p.

Kontrolujący

Data

Przedmiot kontroli

Uwagi

1.

dyrektor, gł. księgowa

31.03

kasa Pogotowia Opiekuńczego

bez uwag

2.

dyrektor, z-ca dyr.

09.06

kontrola dokumentacji kieszonkowego w V grupie

uzupełnić dokumentację kieszonkowego

3.

dyrektor, Społeczny Inspektor Pracy

10.06

warsztat – st. rzemieślnika

uporządkować narzędzia, zrobić porządek

4.

dyrektor, kierownik admin. – gospodarczy

27.06

kasa Pogotowia

bez uwag

5.

dyrektor, kierownik admin. – gospodarczy

30.06

kuchnia

bez uwag

6.

dyrektor, kierownik admin. – gospodarczy

30.06

magazyn żywnościowy

opisać lodówki, oddzielić wędliny od mięsa

7.

dyrektor, Społeczny Inspektor Pracy

27.08

stan bezpieczeństwa i higieny w pomieszczeniach szkolnych

uporządkowanie pomieszczeń, zabezpieczenie schodów wykładziną anty-poślizgową

8.

kierownik administracyjno – gospodarczy

30.09

rozchód znaczków i biletów

bez uwag

 

KONTROLE WEWNĘTRZNE – 2004 r.

L.p.

Kontrolujący

Data

Przedmiot kontroli

Uwagi

1.

komisja wewnętrzna

30.06

kontrola rozchodu znaczków i biletów jednorazowych KZK GOP

stan faktyczny zgodny z rejestrem

2.

komisja wewnętrzna

07.07

kontrola kasy

kontrola kasy nie wykazała żadnych nieprawidłowości
gotówka zabezpieczona prawidłowo

3.

komisja wewnętrzna

03.08

kontrola magazynu

stan magazynu zgodny ze stanem kartotek, prawidłowe przechowywanie produktów

4.

komisja wewnętrzna

27.08

kontrola pomieszczeń szkolnych

Komisja stwierdziła, że przygotowanie pomieszczeń szkolnych do zajęć spełnia warunki bezpieczeństwa i higieny

5.

komisja inwentaryzacyjna

20.12

spis z natury składników majątkowych

Nie stwierdzono nieprawidłowości

Wytworzył informację Piotr Jarocki
Wprowadziła informację Małgorzata Przebindowska

BIP
© 2014 Dom Dziecka "ZAKĄTEK"