Informacje nieudostępnione

14 października 2014

Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa
z  dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. Nr 112, poz. 1198).
Informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, a będące w naszym posiadaniu, można uzyskać :
– na wniosek osoby zainteresowanej w formie pisemnej
– w formie ustnej (bez składania pisemnego wniosku) jeśli może być niezwłocznie udostępniona.

Udostępnianie informacji publicznej

 1. Sam. referent Domu prowadzi rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej, zawierający w szczególności imię i nazwisko wnioskodawcy, datę złożenia wniosku oraz podmiot wniosku.

 2. Wniosek niezwłocznie kierowany jest do osoby kompetentnej w danym przedmiocie.

 3. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku gdy informacja nie może być udostępniona w niniejszym terminie, osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji powiadamia stronę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż 2 – miesiące od dnia złożenia wniosku.

 4. Informacja publiczna udostępniana na wniosek winna zawierać dane dotyczące:
  a) podmiotu udostępniającego informacje,
  b) tożsamości osoby, która ją wytworzyła lub odpowiada za jej treść,
  c) daty udostępnienia.

 5. Udostępnienie dokumentu urzędowego polega na umożliwieniu osobie zainteresowanej:
  a) bezpośredniego wglądu do wskazanego przez nią dokumentu – w celu zapoznania się z jego treścią,
  b) sporządzenie notatek lub odpisów,
  c) żądanie potwierdzenia zgodności odpisu z oryginałem w sytuacji gdy jest to uzasadnione ważnym interesem prawnym,
  Wgląd do dokumentu urzędowego odbywa się w godzinach pracy, w obecności wyznaczonego pracownika.

 6. Wydawanie dokumentów, o które prosi wnioskodawca poza miejsce udostępniania jest zabronione.

 7. Jeżeli udostępnienie całego dokumentu naruszałoby przepisy ustaw wyłączających jawność lub stanowiących tajemnicę, dokumenty udostępnia się w ograniczonym zakresie.

 8. W tym przypadku dokonuje się nie tylko oceny wniosku, ale bierze pod uwagę zakres, w jakim wnioskodawca chce uzyskać informację. Każdy wniosek należy zbadać i ocenić indywidualnie.

 9. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Dom Dziecka, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

 10.  Jeżeli udostępnienie informacji na wniosek będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji, wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom, jeśli należność wynosi 10 zł i powyżej wg cennika:
  • za wykonanie jednostronnej kopii kserograficznej:
  – formatu A-4 w wysokości 0,60 zł
  • za wykonanie dwustronnej kopii kserograficznej:
  – formatu A-4 w wysokości 0,90 zł
  • za zapis na elektroniczny nośnik informacji:
  – dyskietka w wysokości 1,60 zł
  Kwota należności przyjmowana jest na dowód wpłaty KP konta dochodowego a następnie przekazywana na konto dochodowe Urzędu Miasta Katowice.

 11. Udostępniający informację publiczną, przed jej udostępnieniem, powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Postanowienia końcowe

 1. Ograniczenie lub odmowa udostępnienia informacji publicznej w całości lub części może wynikać z ustaw, w szczególności:
  • ustawy o ochronie danych osobowych,
  • ustawy o ochronie informacji niejawnych,
  • ustawy Ordynacja podatkowa
  • oraz ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę placówki.

 2. Odmowa udzielenia informacji następuje w drodze decyzji wydawanej przez Dyrektora Domu.

 3. Od odmowy przysługuje odwołanie do Prezydenta Miasta Katowice.

Wytworzył informację Piotr Jarocki
Wprowadziła informację Małgorzata Przebindowska

BIP
© 2014 Dom Dziecka "ZAKĄTEK"