Archiwum

11 grudnia 2014

Przyjmowanie skarg i wniosków w Domu Dziecka „Zakątek” w Katowicach
1.Przyjmowanie skarg i wniosków reguluje Zarządzenie nr 12/2011 Dyrektora
Domu Dziecka „Zakątek” z dnia 28.04.2011r
2. Dyrektor Domu Dziecka „Zakątek” przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w piątki od godz.9.00-11.00

28.04.2008
Wytworzył informację Piotr Jarocki
Wprowadziła informację Małgorzata Przebindowska

2008

02.06.2008

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego-darowizna

Działając na podstawie art 30 ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym, zarządzenia nr 2747/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice, zgodnie z procedurami postępowania i kompetencji w zakresie gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Domu Dziecka „Zakątek”,

Dom Dziecka „Zakątek” informuje, że przekaże w formie darowizny, zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, będące własnością Domu wg poniższego zestawienia na rzecz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż miasto Katowice, publicznych szkół wyższych, instytucji kultury, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej działających na rzecz młodzieży, osób prawnych prowadzących działalność charytatywną lub innych jednostek sektora finansów publicznych, jeżeli może być przez te podmioty wykorzystany w związku z realizacją ich zadań statutowych zgodnych z zadaniami miasta Katowice.

Lp.

Składnik majątkowy

Typ urządzenia

Nr inwentarzowy

Data nabycia

Stan techniczny

Cena rynkowa w zł

1.

Chłodziarko-zamrażarka ZANUSSI

ZD206D

486-1

grudzień 2000

Zepsuta – nie nadaje się do naprawy.

Wyeksploatowana w 90%.

Ekspertyza serwisu .

120,00

2.

Chłodziarka sprężynowa POLAR

CP-200

Dz.VI.K-to.58-8

30.12.1998

Zepsuta. Wymaga wymiany drzwi.

Wyeksploatowana w 100%.

Ekspertyza serwisu

0

3.

Lodówka MIŃSK

68385

Dz.VI.K-to.58-3

11.04.1985

Zepsuta, naprawa nieopłacalna.

Wyeksploatowana w 100%.

Ekspertyza serwisu

0

4.

Pralka CANDY ECLIPSA szt.2

CE621T

Dz.VI.K-to.59-11

30.11.1999

Zepsuta, naprawa nieopłacalna.

Wyeksploatowane w 90%.

Ekspertyza serwisu.

110,00

5.

Maszyna walizkowa

0076939

Dz.VI.K-to.30-2

13.03.1980

Stan techniczny dobry.

50,00

6.

Radio Śnieżnik

R502 18004

Dz.III.K-to.5-4

25.10.1983

Wymaga przestrojenia. Wyeksploatowane w 100%

0

Przekazanie w formie darowizny następuje na wniosek zainteresowanego, kierowany do Dyrektora Domu Dziecka „Zakątek” w Katowicach (Załącznik nr 1 do Procedur postępowania i kompetencji w zakresie gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Domu Dziecka „Zakątek” – w załączeniu).

15.05.2008

Oferta pracy – lista kandydatów

Ogłoszenie nr 1/2008

Lista kandydatów na: stanowisko urzędnicze – referent

Informujemy, że w wyniku naboru na wyżej wymienione stanowisko wpłynęła jedna oferta – spełnia wymagania formalne.

 Edyta Blum, Katowice

 Wytworzył informację Piotr Jarocki
Wprowadziła informację Małgorzata Przebindowska

 

 

23.04.2008

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie nr 1/2008

Dyrektor Domu Dziecka „Zakątek”
ul. Brynowska 70A
40-584 Katowice

Poszukuje kandydatów na stanowisko urzędnicze – referent

Wymagania niezbędne:

 

–          praktyczna znajomość programu Płatnik, Word, Excel,

–          praktyka na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków,

–          znajomość przepisów Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia o placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

–          wykształcenie średnie.

 

Wymagania pożądane:

 

–          wysoka kultura osobista,

–          umiejętność pracy w zespole.

 

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie:

 

–          prowadziła księgi ewidencji,

–          prowadziła rejestr pism i dokumentów w teczkach wychowanków,

–          kompletowała dokumentację wychowanków,

–          powiadamiała instytucje i opiekunów o zmianach miejsca pobytu wychowanków zgodnie z obowiązującymi przepisami,

–          meldowała i wymeldowywała wychowanków z pobytu czasowego i stałego,

–          zgłaszała wychowanków do ubezpieczeń społecznych,

–          przygotowywała decyzje dotyczące umorzeń bądź zwolnień opiekunów z odpłatności i przygotowywała zawiadomienia o odpłatności za pobyt wychowanków,

–          sporządzała sprawozdania o umorzeniach,

–          współpracowała z MOPS-em, Wydziałem Spraw Obywatelskich oraz Wydziałem Edukacji,

–          sprawowała opiekę nad dziećmi podczas wyjazdów do instytucji.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 

–          kwestionariusz osoby dla celów rekrutacji,

–          list motywacyjny + CV,

–          kserokopie świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

–          dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,

–          podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

–          podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji).

 

Oferty oraz dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Nabór na stanowisko urzędnicze – referent” w sekretariacie adres jw. w godz. 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku

 

w terminie do: 12.05.2008r.

 

Aplikacje które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wytworzył Piotr Jarocki
Wprowadziła  Małgorzata Przebindowska

 

2006

19.04.2006

Uchwałą nr LIII/1100/06 Rady Miasta Katowice w sprawie reorganizacji pogotowi opiekuńczych w Katowicach przekształcono interwencyjna placówkę opiekuńczo-wychowawczą – Pogotowie Opiekuńcze nr 2 w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo-wychowawczą – Dom Dziecka „Zakątek”

Wytworzył Piotr Jarocki
Wprowadziła  Małgorzata Przebindowska

2003

Wpływy na konto  dochodów własnych w 2003 roku wyniosły 17 999,86 zł. Stan środków pieniężnych – na początku roku 2003 wynosił 19 791,89 zł. Wydatki pieniężne w  2003 roku ogółem wyniosły 15 799,93 zł. Stan środków pieniężnych na koniec 2003  roku wynosił 21 991,82 zł.”

Wytworzył informację Piotr Jarocki
Wprowadziła informację Małgorzata Przebindowska

BIP
© 2014 Dom Dziecka "ZAKĄTEK"